• Regulamin i RODO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SUNME.PL

 

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.

 

 • 1. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte zostaną poniższe pojęcia pisane wielką literą będą miały następujące znacznie:

 • Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 • Dostawca Usług Płatniczych - dostawca usług płatniczych umożliwiających dokonanie płatności za zamówione Towary. Podmiotem świadczącym taką obsługę jest/są mBank - Paynow.
 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca z Serwisu;
 • Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, korzystająca z Serwisu lub Aplikacji lub składająca Zamówienie;
 • Konto – indywidualne konto Klienta w Serwisie, umożliwiające w szczególności składanie Zamówień;
 • Regulamin – niniejszy regulamin;
 • Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.sunme.pl;
 • Siła Wyższa – jakiekolwiek zewnętrzne zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym lub przypadkowym, na które Sprzedawca i Klient nie mają wpływu lub nie mogą mu zapobiec;
 • Towar – produkty prezentowane przez Sprzedawcę poprzez Serwis, których nabycie może zostać dokonane przez Klienta poprzez Serwis, w drodze procedury opisanej w Regulaminie;
 • Umowa lub Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Towarów oferowanych przez Sprzedawcę, zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
 • Sprzedawca - SUNME Sp. z o.o. z siedzibą w Kruszowie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000484477, posiadającą NIP: 7272790787 i REGON: 101700274. Dane korespondencyjne Sprzedawcy to: SUNME Sp. z o.o., ul. Szkolna 24, 95-080 Kruszów.

 

 • 2. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. W celu korzystania z Serwisu Klient powinien dysponować:
 • Komputerem lub urządzeniem mobilnym połączonym z Internetem;
 • zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym dostęp do Serwisu;
 • kontem poczty elektronicznej.
 1. Sprzedawca ma prawo do wprowadzenia Przerwy. Przerwa to czasowe zaprzestanie pracy Serwisu (całości lub poszczególnych elementów), konieczne lub zaplanowane w związku z konserwacją Serwisu, modyfikacjami lub naprawami Serwisu.
 2. W przypadku awarii Serwisu Sprzedawca dołoży wszelkich starań celem niezwłocznego przywrócenia jego funkcjonalności.

 

 • 3. KONTO
  1. Podczas składania zamówienia w Serwisie oraz za pośrednictwem maila Klient może założyć Konto służące obsłudze Klienta, komunikacji, weryfikacji stanu zamówień i ułatwiające dokonywanie kolejnych zakupów.
  2. Konto można utworzyć za pośrednictwem formularza udostępnionego w Serwisie poprzez podanie niezbędnych danych, w szczególności danych kontaktowych oraz złożeniu oświadczeń, w szczególności o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu.
  3. Założenie Konta dokonywane jest jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie danych wskazanych w trakcie rejestracji Konta.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta podanych przy zakładaniu Konta, np. w drodze kontaktu telefonicznego lub mailowego.
  5. W przypadku podania nieprawdziwych danych Sprzedawca ma prawo odmówić założenia Konta i dokonania sprzedaży Towarów, powiadamiając o tym Klienta o ile będzie to możliwe (jeżeli podał prawidłowy adres email).
  6. Klient powinien aktualizować dane podane przy zakładaniu Konta, gdy nastąpi ich zmiana. Brak aktualizacji danych, zwłaszcza adresowych może skutkować trudnościami lub niemożnością realizacji zamówień Klienta.
  7. Klient będzie miał dostęp do Konta za pomocą swojego loginu oraz hasła. Klient jest włącznie odpowiedzialny za zachowanie poufności tych danych i za szkody spowodowane ujawnieniem swojego loginu lub hasła osobom trzecim.
  8. Klient ma możliwość usunięcia swego konta w każdym czasie poprzez skierowanie żądania zamknięcia Konta do Sprzedawcy.

 

 • 4. PROCEDURA ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Towary oferowane w Serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonych Towarów, na warunkach podanych w Regulaminie oraz w Serwisie.
 2. Ceny zamieszczane w Serwisie zawierają podatek VAT (ceny brutto) i podawane są w złotych polskich.
 3. Zamówienia mogą być składane przez Klientów posiadających Konto, jak również przez Klientów nieposiadających Konta.
 4. Złożenie Zamówienia uwarunkowane jest zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu, a także wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie opisanym w Regulaminie oraz na kontakt Sprzedawcy z Klientem w związku ze złożeniem zamówienia i zawarciem Umowy Sprzedaży.
 5. Złożenie Zamówienia wymaga podania następujących danych:
 • imię i nazwisko;
 • telefon;
 • e-mail;
 • firma (nazwa) oraz NIP w przypadku przedsiębiorców;
 • dane do faktury (opcjonalnie);
 • rodzaj i ilość Towaru;
 • adres dostawy;
 • metoda płatności.
 1. Zamówienia mogą być składane na jeden z następujących sposobów:
 • za pośrednictwem Serwisu;
 • przez kontakt email ze Sprzedawcą.
 1. Składanie Zamówień jest możliwe w następujących terminach:
 • za pośrednictwem Serwisu – przez całą dobę, każdego dnia;
 • przez kontakt mailowy – w dni poniedziałek - piątek. w godzinach 8:00 - 16:00.
 1. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie złożenia Zamówienia na przypisany do Konta lub wskazany przy składaniu Zamówienia (w przypadku Klientów nieposiadających Konta) adres e-mail.
 2. Zapłata za Towar może zostać dokonana poprzez:
 1. a) przelew zwykły,
 2. c) za pomocą szybkich płatności mBank Paynow.
 3. d) kartą kredytową lub debetową: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 1. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia Zamówienia.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamówienia, w szczególności przy dużych zamówieniach.
 3. W przypadku, gdy Sprzedawca w terminie 14 dni roboczych nie potwierdzi przyjęcia zamówienia, Umowa Sprzedaży nie zostaje zawarta, wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte Zamówienie zostaną Klientowi zwrócone.

 

 • 5. DOSTAWA
  1. Zamówienia mogą być odebrane osobiście przez Klienta tylko wyjątkowo, po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą. Wszystkie zamówienia co do zasady będą dostarczane na adresy na terenie Polski, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku za pomocą:

- firm kurierskich InPost, Fedex.

- Poczty Polskiej.

 1. Koszty dostawy są podawane przy składaniu zamówienia i zależą od wybranego sposobu przesyłki oraz sposobu zapłaty.
 2. Zakupiony towar jest dostarczany na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 3. Zakupiony towar jest wysyłany najdalej w następnym dniu roboczym po potwierdzeniu zamówienia, chyba że w opisie Towaru jest wskazany inny termin jako dostępność danego Towaru.
 4. Sprzedawca dokłada najwyższej staranności, aby cały oferowany asortyment Towarów był zawsze dostępny, jednak w razie gdyby dopiero po złożeniu zamówienia okazało się, że dany Towar jest niedostępny, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie prosząc o decyzję co do zamiaru oczekiwania na Towar w nowym terminie dostawy, bądź o rezygnacji z zamówienia.
 5. Dokument potwierdzający sprzedaż (paragon, faktura) jest dołączany do przesyłki.
 6. Klient powinien zbadać stan przesyłki w obecności przewoźnika. W razie wystąpienia uszkodzeń powinien zostać spisany protokół szkody, który będzie podstawą rozpatrzenia reklamacji.

 

 • 6. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. W przypadku stwierdzenia wady zakupionego towaru Klient ma możliwość złożenia reklamacji w trybie rękojmi uregulowanej w ustawie Kodeks Cywilny lub gwarancji, o ile gwarancja na dany towar została udzielona przez Sprzedającego. Warunki gwarancji – jeśli została udzielona – są zamieszczone w opisie Towaru w Serwisie.
 2. Reklamacje składa się przez formularz kontaktowy / na adres email Sprzedawcy: sklep@sunme.pl.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady, które istniały w chwili wydania towaru kupującemu lub firmie przewozowej lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej.
 4. Klient w ramach rękojmi może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że sprzedawca niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 5. Jeśli dla rozpatrzenia reklamacji będzie potrzebne dostarczenie towaru do Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na adres: ul. Szkolna 24, 95-080 Kruszów. W przypadku Konsumentów dostawa jest realizowana na koszt Sprzedawcy w sposób z nim uzgodniony.
 6. Sprzedawca dokonuje rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni.
 7. Sprzedawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, jednak odpowiedzialność Sprzedawcy ogranicza się do wartości sprzedanych towarów.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów określonych w Regulaminie, jeżeli zostało to spowodowane okolicznościami o charakterze Siły Wyższej.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań z umów określonych w Regulaminie w zakresie spowodowanym niewywiązaniem się ze zobowiązań przez Klienta.

 

 • 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odebrania zakupionego towaru. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. W pewnych sytuacjach Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdyż zgodnie z art. 38 ustawy „o prawach konsumenta” prawo to nie przysługuje m.in. w przypadku umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np.pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Można też skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod tym
 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności jest dokonywany co do zasady przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta dla zapłaty za zamówienie i nie wiąże się dla Klienta z żadnymi dodatkowymi opłatami.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Towary co do których Klient odstąpił od umowy sprzedaży, należy wysłać na adres Sprzedawcy: SUNME Sp. z o.o., ul. Szkolna 24, 95-080 Kruszów - niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient powiadomił Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 5. Klient ponosi koszty zwrotu towarów.
 6. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 • 8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Klienta rezultatu, Klient będący Konsumentem może skorzystać m.in. z:

 • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację;
 • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym;
 • pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
 • pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z wykazem rodzaju spraw znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl

 

 • 9. ZASTRZEŻENIA PRAWNE
 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, treścią Regulaminu oraz zgodnie z prawem i zasadami współżycia społecznego.
 2. Klientowi zabrania się dostarczania za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu treści bezprawnych lub niezwiązanych z tematyką Serwisu, mogących wprowadzać w błąd, zawierających wirusy lub złośliwe oprogramowanie czy naruszających przepisy prawa powszechnie obowiązującego, prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub zawierających nieprawdziwe informacje godzące w dobre imię Sprzedawcy.
 3. Właścicielem praw własności intelektualnej do Serwisu jest Sprzedawca. Wszelkie rozwiązania techniczne, elementy graficzne, oznaczenia i logotypy zamieszczone w Serwisie podlegają ochronie prawnej, w szczególności w ramach ochrony praw autorskich. Udostępnienie Serwisu nie jest równoznacznie udzieleniu jakiejkolwiek licencji czy przeniesieniu praw do tych elementów.
 4. Zabronione jest pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych i informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania w formie elektronicznej lub pisemnej. Kopiowanie, przedruk lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie materiałów lub danych dostępnych w Serwisie wymaga każdorazowo pisemnej zgody Sprzedawcy.
 5. Klient, tak jak każdy inny użytkownik Internetu, podlega zagrożeniom w związku z korzystaniem z Internetu. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez oprogramowanie tworzone w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie” oraz narażenie na ataki hakerów. Klient odpowiada w całości za zachowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa dotyczących korzystania przez niego z Internetu, w szczególności powinien posiadać aktualny program antywirusowy oraz zaporę sieciową (firewall).

 

 • 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) niniejszym informuję, że Administratorem zebranych Danych osobowych jest Sprzedawca (dalej jako ADO).
 2. w sprawach ochrony danych osobowych należy kontaktować się ze Sprzedawcą pod numerem tel: 731 267 777, lub email: sklep@sunme.pl;
 3. Szczegółowe zasady, sposoby i cele przetwarzania danych a także kategorie odbiorców danych, prawa osób których dane są przetwarzane i sposób korzystania z cookies (ciasteczek) są opisane szczegółowo w dokumencie "Polityka Prywatności sklepu internetowego", dostępnej pod niniejszym linkiem;
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO, czyli fakt, że ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; podstawą jest też realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO polegających na oferowaniu produktów i usług z zakresu prowadzonej działalność; dane mogą być przetwarzane także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być następujące kategorie podmiotów:

-              przedstawiciele ADO zajmujący się obsługą zlecenia,

-              podmioty zajmujące się obsługą prawną lub informatyczną ADO,

-              kontrahenci ADO, którzy otrzymają dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania Zlecenia w szczególności wykonania usług transportowych,

-              właściwe ograny państwowe lub samorządowe, jeżeli okaże się to niezbędne w jakimś zakresie lub będzie wynikać z przepisów prawa;

 1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres wykonania Umowy lub okres niezbędny ze względu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO. W zakresie marketingu ADO, dane będą przetwarzane także w terminie późniejszym niż wykonanie zlecenia – jednak nie dłużej niż do przekazania ADO żądania zaprzestania przetwarzania danych w tym celu, w jakiejkolwiek formie;
 2. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 3. Klientowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane z naruszeniem prawa;
 4. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.
 5. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia lub Umowy. Klient nie jest zobowiązany do podania danych osobowych, jednakże konsekwencją braku zgody na przetwarzanie przez ADO danych będzie brak możliwości realizacji zamówienia lub Umowy. W przypadku oferowania produktów lub usług ADO, brak podania danych osobowych uniemożliwi przesyłanie ofert.

 

 • 11. ZMIANA REGULAMINU
 1. Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu, w szczególności w razie zmiany warunków technicznych funkcjonowania Serwisu, zmiany zasad lub asortymentu oferowanych towarów lub usług, zmiany regulacji prawnych, zmian organizacyjnych po stronie Sprzedawcy, wydania decyzji lub orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na treść Regulaminu lub funkcjonowanie Serwisu.
 2. O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie Serwisu oraz przesłanie do Klientów posiadających Konto wiadomości e-mail na podany dla danego konta adres poczty elektronicznej.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia poinformowania o ich wprowadzeniu.
 4. Regulamin obowiązujący w danej chwili wiąże Klientów korzystających w tym czasie z Serwisu, z tym, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu sprzed zmiany.
 5. Jeżeli klient nie akceptuje zmiany Regulaminu, powinien usunąć Konto i zaprzestać korzystania z Serwisu. Dalsze korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją nowego Regulaminu.

 

 • 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Każde zamówienie składane poprzez Serwis wymaga . Umowa zawarta na podstawie zamówienia jest zawarta na czas i w celu realizacji danego zamówienia.
  2. W przypadku uznania, przez właściwy organ lub sąd w drodze prawomocnej decyzji lub orzeczenia, jednego z postanowień Regulaminu za nieważny, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
  3. Sprzedawca stale i nieodpłatnie udostępnia Regulamin w Serwisie. Na żądanie Klienta Sprzedawca udostępni także poprzednie, nieobowiązujące wersje Regulaminu, jeżeli ma to znaczenie dla ustalenia praw i obowiązków Sprzedawcy lub Klienta.
  4. Umowy zawierane poprzez Serwis podlegają prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich.
  5. W przypadku sporu z Klientem niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
  6. Regulamin w powyższym brzmieniu obowiązuje od dnia 11 marca 2021r.