• Polityka prywatności

 

Polityka Prywatności sklepu internetowego

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny, co oznacza, że sam w sobie nie jest źródłem praw lub obowiązków dla osób korzystających z serwisu internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora strony, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Przypominamy także o tym, że użytkownik ma zakaz kopiowania oraz rozpowszechniania w swoim imieniu treści, które zostały umieszczone na niniejszej stronie internetowej, gdyż podlegają one ochronie prawnej.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony https://sunme.pl jest SUNME Sp. z o.o. z siedzibą w Kruszowie przy ul. Szkolnej 24, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000484477, posiadająca NIP: 7272790787 i REGON: 101700274, tel: 731 267 777, email: sklep@sunme.pl;- zwana dalej „ADO”.

1.2. Pozyskiwane dane osobowe są przetwarzane przez ADO zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”).

1.3. Korzystanie z niniejszej strony internetowej jest dobrowolne, ale nawiązanie za jej pośrednictwem przez użytkownika kontaktu z ADO, zwłaszcza poprzez złożenie zamówienia, może skutkować koniecznością podania danych – w szczególności takich jak imię, nazwisko, adres email, telefon, adres zamieszkania i dostawy – po to by pytania lub zamówienia użytkownika mogły zostać przyjęte przez ADO i prawidłowo zrealizowane. Ponadto, ADO może przetwarzać dane osobowe zawsze, gdy jest to wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na ADO taki obowiązek. ADO może przetwarzać dane także w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO polegających na oferowaniu własnych produktów i usług.

1.4. ADO jest odpowiedzialny za ochronę przetwarzanych danych osobowych i dokonuje przetwarzania z poszanowaniem zasad i rozwiązań organizacyjno-technicznych zapewniających, aby dane były:

 1. a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której Dane dotyczą ("zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość"),
 2. b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami ("ograniczenie celu");
 3. c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane ("minimalizacja danych");
 4. d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; ADO podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane ("prawidłowość");
 5. e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; ("ograniczenie przechowywania");
 6. f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem Przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych ("integralność i poufność").

1.5. ADO nie zbiera i nie przetwarza „Szczególnych Kategorii Danych Osobowych” w rozumieniu RODO, tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

1.6. Niniejsza strona internetowa może korzystać z narzędzi takich jak Google Analytics czy Facebook Pixel, które w określonym zakresie mają efekt zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania użytkowników niniejszej strony internetowej. Działania te nie wywołują wobec użytkownika żadnych skutków prawnych, ale mają wpływ na dobór treści wyświetlanych przy korzystaniu ze strony lub na oferowane usługi. Przetwarzanie tych danych może też wpływać korzystnie na użytkownika poprzez dopasowanie treści do jego preferencji.

1.7. ADO nie przesyła danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.

 

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

ADO uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach i w zakresie wynikającym z RODO a zatem gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 5. e) Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 6. f) Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której Dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której Dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

3. CELE, ZAKRES I CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

ADO może przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

 1. a) wykonanie umowy sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy) – w takim wypadku dane są przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, nie dłużej niż do chwili jej rozwiązania lub wygaśnięcia. Przetwarzanie obejmuje potrzebne w konkretnym przypadku dane, nie więcej niż: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres dostawy lub adres zamieszkania lub siedziby, NIP i REGON dla prowadzących działalność gospodarczą.
 2. b) wykonanie obowiązków prawnych, w szczególności księgowych i podatkowych – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO) - dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. Przetwarzanie obejmuje potrzebne w konkretnym przypadku dane, nie więcej niż: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres dostawy lub adres zamieszkania lub siedziby, NIP i REGON dla prowadzących działalność gospodarczą.
 3. c) marketing własnych produktów lub usług – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – dane są przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu ADO, nie dłużej niż do przekazania ADO żądania zaprzestania przetwarzania danych w tym celu, w jakiejkolwiek formie. Przetwarzanie obejmuje potrzebne w konkretnym przypadku dane, nie więcej niż: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, NIP i REGON dla prowadzących działalność gospodarczą.
 4. d) ochrona przed roszczeniami klientów oraz dochodzenie wobec nich ewentualnych roszczeń ADO – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – dane są przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu ADO, co do zasady przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. Przetwarzanie obejmuje potrzebne w konkretnym przypadku dane – z reguły pokrywające się z danymi określonymi w punkcie (a) powyżej.


4. ODBIORCY DANYCH

4.1. ADO może powierzać dane osobowe podmiotom zewnętrznym w przypadkach, gdy jest to uzasadnione w toku prowadzonej przez niego działalności. Podmioty, którym ADO powierza przetwarzanie danych w swoim imieniu zapewniają gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających stopień ochrony nie niższy niż gwarantowany przez ADO.

4.2. Wśród odbiorców danych można wskazać w szczególności:

 1. a) przedstawicieli ADO zajmujących się obsługą zapytania lub zamówienia,
 2. b) podmioty zajmujące się obsługą prawną, księgową lub informatyczną ADO,
 3. c) kontrahentów ADO, którzy otrzymają dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania zlecenia w szczególności w zakresie obsługi płatności elektronicznych i transportu,
 4. d) właściwe ograny państwowe lub samorządowe, jeżeli okaże się to niezbędne w jakimś zakresie lub będzie wynikać z przepisów prawa.

 

5. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

5.1.        Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od ADO dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

5.2. Osoba, której dane dotyczą ma także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza określone przepisy.

5.3. W celu realizacji powyższych uprawnień osoba, której dane dotyczą powinna skontaktować się z ADO poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w § 1 niniejszej polityki prywatności

 

6. COOKIES I ANALITYKA

6.1. Pliki „cookies”, tzw. „ciasteczka” są to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez stronę internetową ADO i zapisywane na komputerze/urządzeniu osoby odwiedzającej tą stronę. Służą one przede wszystkim poprawie funkcjonowania strony internetowej i identyfikują urządzenie, z którego użytkownik nawiązuje połączenie. Więcej informacji o „cookies” można znaleźć np. na stronach Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

6.2. ADO może przetwarzać dane zawarte w „cookies” w szczególności w następujących celach:

 1. a) identyfikacji osób korzystających z niniejszej strony internetowej,
 2. b) zapamiętywania danych w wypełnianych formularzach,
 3. c) dostosowywania wyświetlanych treści oraz ustawień niniejszej strony internetowej,
 4. d) anonimowych statystyk dotyczących sposobu korzystania z niniejszej strony internetowej.

6.3. Korzystanie ze strony https://sunme.pl jest równoznaczne z akceptacją korzystania przez stronę z „cookies”. W razie braku wyrażenia zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej - ustawienia „cookies” można zmieniać w większości dostępnych przeglądarek internetowych, jednak ich ograniczenie lub wyłączenie może mieć wpływ na sposób wyświetlania niniejszej strony internetowej.

6.4. ADO może korzystać na stronie z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. z siedzibą w USA. Usługi te służą wyłącznie analizowaniu ruchu na stronie internetowej a dane przetwarzane są w sposób anonimowy, uniemożliwiający identyfikację konkretnego użytkownika. W większości przeglądarek można zablokować usługę Google Analytics poprzez instalację dodatku oferowanego przez Google Inc. na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

7. GROMADZENIE, POZYSKIWANIE, ZAKRES I CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. ADO informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
- Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,
- Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone,

7.2. ADO informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:

- kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i nie jest źródłem praw i obowiązków dla użytkowników.

8.2. W przypadku stwierdzenia naruszeń w zakresie ochrony danych osobowych ADO podejmuje wszelkie niezbędne działania mające na celu minimalizację negatywnych skutków zdarzenia oraz wyjaśnienie okoliczności zdarzenia a także zgłasza je Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych – chyba, że jest mało prawdopodobne, aby naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób których dane są przetwarzane.

8.3. Wszelkie uwagi, pytania oraz żądania w zakresie ochrony danych osobowych przez ADO, należy kierować pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w § 1 niniejszej polityki prywatności.